تعمیرات تجهیزات

تعمیر پمپ آزمایشگاهی (نیروگاه سیکل ترکیبی کنگان)