تعمیرات تجهیزات

تعمیر پمپ آزمایشگاهی (نیروگاه سیکل ترکیبی کنگان)

تعمیر main board دستگاه التراسونیک MODSONIC Einstein-II DGS

تعمیر دستگاه التراسونیک Krautkramr USM25
Ultrasonic Flaw Detector