ساخت

تعمیر دستگاه اندوسکوپی برای شرکت آریا ساسول

ساخت دستگاه اندوسکوپی 40 متری برای شرکت منیب