پروژه ها

همکاری با پژوهشگاه صنعت نفت-بخش خوردگی پروژه 114 شرکت فاتح صنعت کیمیا اجرای بازرسی حین سرویس در کلیه مناطق شرکت نفت مناطق مرکزی ایران پروژه لخته­ گیر چاههای گاز تنگ بیجار و کمانکوه (ایلام – گنجوان) پروژه لخته­ گیر چاه­های گاز ترش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق پروژه ساخت مخازن ذخیره نفت (بیرجند) […]

در  این بخش برخی از اهم  پروژه های ساختمانی نام برده شده است: پروژه 12000 تني پارسیا پروژه 9500 تنی برج مسکونی زنبق، زعفرانیه تهران (پیمانکار شركت آستو) پروژه 7500 تنی برج مسکونی آفرینش، دارآباد تهران (پیمانکار شركت روف تراس) پروژه 5000 تني توسعه بيمارستان رضوي پروژه 3000 تنی برج اداری و تجاری فلسطین، تهران […]